Wydawca treści Wydawca treści

mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych

Nadleśnictwo Staszów bierze udział w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu- mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych".

Nasze Nadleśnictwo przystępuje do w/w przedsięwzięcia po sukcesie poprzedniego współfinansowanego przez Unie Europejską projektu : „zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" .

Obecnie realizowany projekt, którego beneficjentem jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, tak samo jak i poprzedni współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko" (www.pois.gov.pl).

Planowany okres realizacji projektu przypada na lata od 2016 r. do 2022 r.

Celem głównym projektu jest poprzez zwiększenie sprawności siedlisk leśnych poprawa kondycji drzewostanów i podniesienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań polegających na zabezpieczeniu lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych.

Cele uzupełniające:

  • odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej;
  • ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych. 

Projekt wykorzystuje zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i rozwiązania techniczne. Planowane są w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji budowane  z zastosowaniem  materiałów naturalnych. Wybrane technologie mają być przyjazne dla środowiska przyrodniczego. Efektem realizacji projektu będzie retencjonowanie 2,1 mln m3  wody.

Te cele Nadleśnictwo Staszów ma zamiar osiągnąć poprzez rewitalizację kolejnych zbiorników wodnych w kompleksie stawów „Rybnica", przebudowę przepustów oraz budowę zastawek.

Rewitalizacja Stawów „Rybnica" planowana jest na terenie Leśnictwa Smerdyna na łącznej powierzchni 4,10 ha. Pozwoli ona na zatrzymanie wody powierzchniowej a co za tym idzie zwiększenie jej zasobów gruntowych i podziemnych. Poprawa stosunków wodnych przyniesie wiele pozytywnych efektów dla otaczającego środowiska naturalnego:

- spowoduje regulacje stosunków wodnych w terenie oddziaływania obiektów,

- ograniczy odpływ wód gruntowych oraz wód powierzchniowych z terenu zlewni,

- zahamuje proces degradacji siedlisk leśnych, wywołany nadmiernym ubytkiem wody,

- udostępni miejsca do czerpania wody do celów p-poż ( w dalszej perspektywie),

- wzbogaci różnorodność biologiczną obszarów kompleksu leśnego Rybnica,

- spowoduje wzrost ilościowy i jakościowy gatunków związanych z ekosystemami  mokradłowymi,

W ramach przebudowy przepustów, która będzie zrealizowana na terenie Leśnictw: Przyjmy, Łubnice, Zawidza, Bukowa uzyska się:

- usprawnienie obiegu wody w ekosystemie,

- pozytywny wpływ na sąsiadujące drzewostany poprzez zrównoważenie uwilgotnienia siedliska,

- zniwelowanie negatywnego wpływu wód powierzchniowych na drogi leśne poprzez wyeliminowanie powstających zastoisk wodnych,

-  utrzymanie przejezdności dróg leśnych,

- ochrona płazów i gadów  poprzez umożliwienie im swobodnego przemieszczania się pod drogą

Budowa  zastawek wykonana zostanie na terenie Leśnictw Pliskowola i Smerdyna. Obejmie ona budowę trzech zastawek na terenach mokradłowych. Celem jej będzie regulacja poziomu wody co prowadzić będzie do uzyskania następujących efektów środowiskowych:

- podniesienie poziomu wód powierzchniowych i gruntowych

- pozytywny wpływ na sąsiadujące drzewostany, poprawa ich zdrowotności i przyrostu,

- przywrócenie stanu pierwotnego ekosystemów leśnych  (stanu uwilgotnienia siedlisk),

- regulacja obiegu wody w ekosystemie,

- zapobieganie nadmiernemu odpływowi wody,

Nadleśnictwo Staszów zaplanowało na ten cel: 1370 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi: 1164 500,00 zł

Planowany całkowity koszt realizacji projektu na terenach nadleśnictw w Polsce wynosi: 234 670 000,00 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 170 000 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 144 500 000,00 zł