Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikat PEFC

We wrześniu bieżącego roku na terenie RDLP w Radomiu odbył się audyt wznawiający PEFC. Tym razem audytorzy wizytowali biuro dyrekcji oraz biura i teren nadleśnictw: Staszów, Daleszyce, Przysucha i Grójec. Na spotkaniu zamykającym audytor wiodący zapowiedział rekomendację utrzymania certyfikatu PEFC dla radomskiej dyrekcji LP.

Audyt przeprowadzony został w związku z ekspirowaniem dotychczasowego certyfikatu dla RDLP w Radomiu w grudniu tego roku.

Audytorem wiodącym był dr inż. Artur Chrzanowski z Bureau Veritas Certification – jednej z najbardziej doświadczonej i uznanej firmy certyfikującej, która działa w wielu branżach.  Dodatkowo przebieg audytu był obserwowany przez Artura Sobeczka z Polskiego Centrum Akredytacji. Podczas audytu obecny był też Damian Zieliński, nadzorujący sprawy certyfikacji w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Celem audytu była ocena zgodności systemu zarządzania z wymaganiami obowiązującej normy PEFC dotyczącej kryteriów i wskaźników trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów w systemie PEFC.

Audytorzy analizowali dokumentację w biurach, oraz podczas wyjazdów terenowych wizytowali miejsca prac z zakresu gospodarki leśnej, przeglądali też dokumentację terenową i przeprowadzali wywiady z pracownikami oraz wykonawcami prac leśnych. Szczególną uwagę audytorzy przywiązywali do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy – w szczególności podczas prac związanych z pozyskaniem drewna i hodowlą lasu. Przedmiotem szczególnego zainteresowania audytorów była też wiedza leśników na temat miejsc występowania cennych elementów przyrodniczych i podejmowanych działań ochronnych prowadzonych podczas wykonywanych prac z zakresu gospodarki leśnej. Istotne było też to, czy jednostki LP przestrzegają obowiązujących przepisów prawa – zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego.

27 września na spotkaniu zamykającym, które miało miejsce w biurze RDLP w Radomiu zostały omówione wyniki audytu, łącznie ze wskazaniem obszarów do doskonalenia. Audytorzy wskazali mocne strony audytu jakimi okazały się stan zdrowotny drzewostanów jodłowych, wyjątkowość modrzewia polskiego, hodowla lasu oraz sieć dróg. Na ogólną ocenę składają się wyniki audytów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych RDLP w Radomiu. Na spotkaniu podsumowującym audyt w Nadleśnictwie Staszów audytor nie miał uwag do żadnego z obszarów jego działalności.

Utrzymanie certyfikatu PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification) to dobra wiadomość dla społeczeństwa – w nadleśnictwach RDLP w Radomiu nadal będzie można kupić drewno z certyfikatem będącym gwarancją, że pochodzi z lasów, gdzie gospodarka leśna prowadzona jest z poszanowaniem przepisów prawa i z uwzględnieniem różnych funkcji pełnionych przez las.

RDLP w Radomiu otrzymała kolejny certyfikat PEFC ważny od 23.12.2019r. Poprzednie certyfikaty PEFC dla RDLP w Radomiu obowiązywały na lata 2010-2013 oraz 2013-2016. Warto podkreślić, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu jako pierwsza w Polsce otrzymała certyfikat PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification). Potwierdza on, że drewno i produkty drzewne pochodzą z lasów, w których prowadzone jest trwałe i zrównoważone zagospodarowanie.